www.autocamp-boban.com

 

 

V�t�me V�s v campu Boban, kde spojen� p��rody, �erstv�ho vzduchu a �ist�ho mo�e vytv��i jedno od nejlep��ch m�st Makarsk� riviery.

Camp Boban se nach�z� 26 km ji�n� od Makarske. Um�st�n je v hust�m borov�m lese hned vedle p�ekr�sn� pla�e "Dole", na sam� hranici mezi m�sty �ivogo��e a Drvenik.

V campu je 30 m�st ke kampov�n� spole�n� s pohostinstv�m "Bili kuk" (j�dlo a n�poje).

M�me srde�n� a odborn� pracovn�ky, kte�� V�m pomohou s pot�ebn�mi informacemi a mohou V�m i poradit jak si m��ete u�it aktivn� dovolenou.

M�rn� podneb�, bl�zkost poho�� Biokova, ale tak� nedalek�ch ostrov� je ide�ln� p��le�itost� zkusit jinou dovolenou. P��stav pro trajekt je 4 km daleko v sousedn�m m�st� Drvenik a t� m�te p��le�itost odej�t do hor. Bl�zko campu za��naj� zna�ky pro horolezce, kter� vedou na poho�� Biokovo.

V campu si m��ete rezervovat n�kter� sportovn� �innosti - vodn� sporty, tenis a tak� v�lety na bl�zk� ostrovy. V�letn� m�sta jako Dubrovnik, Split, Mostar a Medjugorje jsou vzd�leny jen p�r hodin j�zdy automobilem.

Organizujeme i oslavy pro v�t�� skupiny a jednou t�dn� m�me ryba�sk� ve�er s dalmatinskou hudbou a jsou tu pro V�s speci�ln� p�ipraven� ryb� j�dla.

 


V obchod� vzd�len�m 100 m od campu s celoden� pracovn� dobou je k dost�n� �erstv� chl�b, pe�ivo a ostatn� zbo��. Nedaleko od campu najdete i trh s nab�dkou ovoce, zeleniny, suven�r� a rekvizit pot�ebn�ch na pl�i.

Camp je otev�en� ji� t�i roky a p�i za�izov�ni jsme dbali v prvn� �ade na p��rodu. Na�e priorita je: p��roda st�le na prvn�m m�st�.

Na�i p�edkov� m�li k dispozici p��rodn� bohatstv� a jejich zasluhou m�me dnes vinnou r�vu a olivy, kter� n�m d�vaj� v�born� a kvalitn� v�no i olivov� olej - bez toho se zdej�� gastronomie neobejde.

Majitel campu je rodina Glu�ina - potomci star�ch p�edk� ryb��u a roln�k�. �adu let pronaj�maj� apartmany na pl�i v ryba�sk� vesni�ce Dra�nice, vzd�len� 11 km od campu.
Na�e znalosti a zku�nosti i tradi�n� dalmatinsk� usluha i pohostinnost je z�rukou kvality na�� nab�dky.